Main Page Sitemap

Strafferett chat rom


You can also discuss politics, culture and many other subjects that interest you.
For straffbarhet i dette tilfellet rekker det at gjerningsmannen hacket seg inn på jenter cam naken burde ha tenkt seg muligheten for at den andre var under.
2 Sedvanerett er i Norge ikke anerkjent som grunnlag for straff, men i angelsaksiske land er tilfellet en annen.
Straffrihetsgrunner rediger rediger kilde Hvis det foreligger en straffrihetsgrunn kan ikke en handling belegges med straff.Normalt sett skal botens størrelse bestemmes ut i fra den skyldiges inntekt og formue.Et eksempel på dette er telefonsjikanedommen,.Try ChatRad for free to instantly video chat with strangers and meet new people right now!4 For at en handling skal gå straffri på grunnlag av nødrett må handlingen ha vært det eneste rimelige alternativet.
1, innhold, for at en handling skal være straffbar etter norsk rett må følgende vilkår være oppfylt: det må finnes et straffebud som passer på handlingen ( lovkravet ) det foreligger ikke noen straffrihetsgrunn (slik som nødverge, nødrett eller samtykke) det foreligger skyld handlingen.
Nødverge rediger rediger kilde Den som gjør en (i utgangspunktet) straffbar handling i nødverge kan ikke straffes.
Et krav for å kunne bli ilagt samfunnsstraff er at frihetsstraffen som ellers ville blitt idømt ikke overstiger ett.Dette er grunnkurs i strafferett.Den andre typen forsett er sannsynlighetsforsett.De viktigste eksemplene er forbrytelser som tyveri, underslag, ran også videre.Retten måtte da frikjenne den tiltalte, selv om handlemåten til A var åpenbart straffverdig.Egentlig ønsker han ikke at leieboerne skal brenne homofile meksikanske chat inn, men han anser det likevel som sannsynlig at det kommer til å skje.Eksemplene og perspektivene i denne artikkelen gir ikke nødvendigvis et globalt syn på emnet.Om den utførte straffverdige handlingen ikke faller inn under noen av straffebestemmelsene i loven, vil retten måtte frikjenne den tiltalte.Straffeprosessen omhandler reglene for hvordan straffbare handlinger skal etterforskes og hvordan saker om straff skal behandles i rettsapparatet.I slike saker får den skyldige en standardbot basert på hvilken trafikkforseelse som er begått.For at handlingen skal gå straffri på grunn av nødverge må forsvarshandlingen stå i forhold til angrepet; man kan ikke gå lengre enn påkrevet for å avverge angrepet eller forsvare seg.
Bevisbyrden rediger rediger kilde, et grunnleggende prinsipp i strafferetten er at tvilen skal komme tiltalte til gode (.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap